دبیرستان استعدادهای درخشان داراب

شورای دانش آموزی دبیرستان

تاریخچه سمپاد(سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان)

 

قبل‌ از تشكيل‌ اين‌ سازمان‌، از بدو پيروزي‌ انقلاب‌   فقط دو مركز آموزشي‌ تيز

هوش‌ فقط در تهران‌ وجود داشت‌ كه‌ تحت‌پوشش‌ دفتر كودكان‌ استثنايي‌ فعاليت‌

مي‌نمود و در سال‌ 66 جمعا802 دانش‌ آموز داشت(اين دو مركز فرزانگان و

علامه حلي تهران بودند)‌   كه‌ هر لحظه‌ امكان‌ انحلال‌و ادغام‌ اين‌ دو مركز در

مراكز عادي‌ نيز وجود داشت‌. هيئت‌ امناء اين‌ سازمان‌ در سال‌ 1366 با درخواست‌

معاون‌ فرهنگي‌ - اجتماعي‌ نخست‌ وزيرو آقاي دكتر جواد اژه‌اي با حكم‌

نخست‌وزيرمنصوب‌ گرديدند. ابتدا اين‌ سازمان‌ قرار بود صرفا زير نظر هيئت‌

امناء اداره‌ شود.اعضاي هيئت امنا عبارت بودند از: وزير آموزش و پرورش،

وزير فرهنگ و آموزش عالي، رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي،

مديرعامل صدا و سيما، معاون نخست وزير و رئيس برنامه و بودجه، رئيس بنياد

مستضعفان و جانبازان و سه شخصيت علمي كشور آقايان دكترحسن ابراهيم‌حبيبي،

حجت‌الاسلام دكتر احمد احمدي و حجت الاسلام دكتر جواد اژه‌اي. در طول‌ سال‌

تحصيلي‌ 66 تا 67 بر اساس‌ جمعبندي‌ هيئت‌ امناء سازمان‌ به‌ درخواست‌ معاون‌

فرهنگي‌ اجتماعي‌نخست‌وزير - آقاي دكتر اژه‌اي - به‌ نخست‌وزير‌ و با حمايت‌

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ وقت‌ و رهبر انقلاب حضرت آيت الله خامنه‌اي‌، با تصويب‌

ماده‌ واحده‌اي‌ درشورايعالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ جايگاه‌ مستحكمتري‌ سازمان‌ پيدا نمود.

بر اساس اين مصوبه وزير آموزش و پرورش رئيس هيئت امنا سازمان و آقاي

دكتر جواد اژه‌اي علاوه بر عضويت علمي هيئت امنا به رياست سازمان انتخاب

گرديدند.

بسمه تعالي


شماره:170116
تاريخ:16/3/67

برادر مهندس مير حسين موسوي
نخست وزير محترم

با سلام

پيرو نامه مشترك مورخ 4/3/67 اينجانب و برادر اكرمي وزير محترم آموزش و پرورش در ارتباط با تعيين وضعيت سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان و نامه مورخ 6/3/67 حضرتعالي به شورايعالي انقلاب فرهنگي ، شوراي مزبور در جلسه مورخ10/3/67 باتفاق آراء ماده واحده پيشنهادي را تصويب نمود .

با توجه به صحبت حضوري با جنابعالي پيشنهاد ميگردد مراتب در هيئت محترم دولت مطرح و اجازه فرمايند موارديكه در ماده واحده مزبور تصويب هيئت وزيران را نياز دارد باحضور مسئولين ذيربط در كميسيون فرهنگي بررسي و تصويب آن بمنزله تصويب هيئت وزيران باشد .

جواد اژه‌اي
معاون فرهنگي اجتماعي و
رئيس هيئت امناء سازمان

ماده واحده در مورد وابستگي سازماني سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان به وزارت آموزش و پرورش

( مصوب يكصدوپنجاهمين جلسه مورخ 10/3/67 شورايعـالـي انقـلاب فرهنگــي )

بنا به پيشنهاد شماره 1820 جلسه مورخ 6/3/67 جناب آقاي نخست وزير در مورد سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان و رفع مشكلات آن ماده واحده زير بتصويب رسيد .

  ماده واحده: به منظور تحقق هرچه بهتر امر شناسايي و پرورش استعداهاي درخشان كشور در سطوح مختلف تحصيلي از اين پس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان به صورت سازمان وابسته به وزارت آموزش و پرورش اداره مي گردد. اساسنامه جديد سازمان با پيشنهاد هيات امنا فعلي سازمان به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

سازمان ازجهت مقررات مالي و اداري منحصرا تابع ضوابطي خواهد بود كه در اساسنامه تعيين مي گردد و آئين‌نامه استخدامي آن پس از اظهار نظر سازمان اموراداري و استخدامي كشور و تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذاشته مي شود .

در سال‌ 1366 پس‌ ازصدوراحكام هيئت امنا سازمان توسط نخست‌وزير اولين‌

مراكز در همدان‌ و كرمان‌ گشايش‌ يافت‌ كه مراكز پسرانه علامه حلي و دخترانه

فرزانگان نام گرفت.

در تاريخ 7/4/67 هيئت وزيران اساس نامه سازمان را تصويب نمود و در مهرماه‌

۶۷، 2500 دانش‌ آموز در  18 مركز آموزشي‌ مشغول‌ تحصيل‌ بودند . مراكزيكه

در اين سال افتتاح گرديد عبارتند از : فرزانگان امين و شهيد اژه‌اي اصفهان، شهيد

مدني و فرزانگان تبريز، شهيد هاشمي نژاد و فرزانگان مشهد، شهيد صدوقي و

فرزانگان يزد، علامه حلي و فرزانگان اراك، شهيد بهشتي و فرزانگان زينب‌(س)

شهرري.

 

در مهرماه‌ 1368،   با افزايش‌ مراكز به‌ 38 مركز، نزديك‌ به‌ 5000 دانش‌ آموز

تحت‌ پوشش‌ قرار گرفتند در اين سال اين مراكز در ايران اسلامي افتتاح شدند:

شهيد قدوسي و فرزانگان قم ، ميرزا كوچك‌‌‌خان و فرزانگان رشت ، شهيد بهشتي و

فرزانگان كرمانشاه ، شهيد بهشتي و فرزانگان اروميه ، شهيد حقاني و فرزانگان

بندرعباس ، شهيد سلطاني و فرزانگان كرج ، شهيد بابايي و فرزانگان قزوين ،

شهيد بهشتي و فرزانگان اهواز ، شهيد بهشتي و فرزانگان زنجان ، شهيد دستغيب و

فرزانگان شيراز.

در سال‌ 1369  با افتتاح مراكز جديد شهيد بهشتي و فرزانگان شهركرد ، شيخ‌

انصاري و فرزانگان دزفول ، شهيد بهشتي و فرزانگان ساري ، جمعا در 44

مركز آموزشي‌ 7239 دانش‌ آموز مشغول‌ تحصيل‌بودند.

و در سال‌ 1370 در 50 مركز 9682 دانش‌ آموز مشغول‌ تحصيل‌بودند. مراكز

جديد عبارت بودند از : شهيد بهشتي و فرزانگان بابل ، شهيد بهشتي و فرزانگان

بيرجند ، شهيد بهشتي و فرزانگان خرم‌آباد.

درسال 1371 ، شهيد بهشتي و فرزانگان قائمشهر، شهيد بهشتي و فرزانگان سمنان

، شهيد بهشتي و فرزانگان شاهرود و شهيد بهشتي و فرزانگان آبادان و خرمشهر

افتتاح شدند و تعداد مراكز به 58 مركز راهنمايي و 40 دبيرستان با 12769 دانش

آموز رسيد در اين سال 84661 نفر در كنكور راهنمايي و 20309نفر نيز در

كنكور دبيرستان سازمان ثبت نام نمودند.

 

در سال 1372، هشت مركز آموزشي به مراكز سمپاد در شهرهاي اسلامشهر ،

زاهدان ، لار و بجنورد اضافه گرديد و با اضافه شدن مركز علامه حلي شماره دو

تهران به جمع مراكز و افزايش پذيرش پسرانه در مناطق چهارده‌گانه تهران از 5

كلاس به 8 كلاس ، تعداد مراكز راهنمايي به 67 مدرسه و دبيرستانها به 48 واحد

رسيد.در اين سال با 27% افزايش دانش‌آموزان مراكز به 16266 نفر رسيد و

داوطلبان كنكور راهنمايي هم به 106600و دبيرستان به 36321 نفر افزايش

يافت.

 

در سال 1373 فرزانگان راهنمايي تهران از دبيرستان تفكيك و سهميه دخترانه

مناطق چهارده گانه تهران از 5 كلاس به 8 كلاس افزايش يافت . در اين سال در

شهرهاي بروجرد و سنندج چهار مركز آموزشي به مراكز سمپاد اضافه و تعداد

مراكز راهنمايي 71 و دبيرستانها به 54 واحد و كل دانش‌آموزان به 20121 نفر

رسيد. داوطلبان كنكور راهنمايي هم به 117555و تعداد داوطلبان كنكور دبيرستان

به 47893 نفر رسيد.

 

در سال 1374 در شهرهاي سبزوار، نيشابور، بوشهر، اردبيل و ايلام هر شهر دو

مركز شهيد بهشتي و فرزانگان افتتاح و تعداد مراكز به 81 مدرسه راهنمايي و 69

واحد در دبيرستان رسيد.تعداد دانش‌آموزان هم به 24324 نفر و مجموع داوطلبان

كنكور 196171 (140741راهنمايي و 55430 دبيرستان)شد.

 

در سال 1375 صرفا مراكز شهيد بهشتي و فرزانگان كاشان افتتاح گرديد كه تعداد

مراكز به 83 مدرسه راهنمايي و 74 دبيرستان و 27647 دانش آموز رسيد .

داوطلبان كنكور راهنمايي و دبيرستان در اين سال در مجموع به 224888 نفر

افزايش يافت.

در سال 1376 مراكز جديدي افتتاح نشد ولي در سال 1377 آخرين مراكز سمپاد

در شهرهاي گرگان، ياسوج و آمل افتتاح گرديدند. در اين سال تعداد مراكز

راهنمايي به 89 مدرسه و تعداد دبيرستانها به 86 واحد و مجموع دانش‌آموزان

سمپاد به 33600 نفر رسيد. در اين سال با توجه به سال آخر دبيرستان كه در نظام

جديد مراكز پيشدانشگاهي جدا مي‌شدند عملا 68 مركز آموزشي دبيرستان سمپاد

پايه پيشدانشگاهي را هم داشتند . حجم داوطلبان كنكور نيز به رقم 236883 نفر

رسيد.

در سال 1378 تنها دو دبيرستان به مراكز اضافه گرديد و 6 مركز جديد نيز در

پيشدانشگاهي دانش‌آموز داشتند. تعداد دانش‌آموزان مراكز در اين سال به 35395

نفر رسيد ولي با افزايش شرط معدل ورود به دبيرستان از 5/18 به 19 مجموع

داوطلبان كنكور كمي كاهش يافت و به 233928 داوطلب كاهش يافت.

 

در اسفند سال 1379 قانون تجميع توسط شوراي عالي اداري تصويب شد.

در سال 83-82 براساس مصوبه هيئت امنا مجوز تاسيس 2 مركز در شهريار و 2

مركز در مراغه صادر شد.

 

در سال تحصيلي 83-82، براساس كف تعداد دانش‌آموز براي شهرهاي رفسنجان،

سيرجان و گنبدكاوس جهت تاسيس مركز موافقت شده بود. بدين ترتيب براي سال

تحصيلي 84-1383 تعداد 99 مركز راهنمايي و 98 دبيرستان تحت پوشش

سازمان مي‌باشند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:51  توسط ابراهیم معمار  |